G D P R

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.

Libor Ušel, jednatel společnosti
Hlavatého 618/1
Praha 11, 149 00
IČ: 07864116, DIČ: CZ07864116
tel.: 603 780 288

stský soud v Praze, oddíl C, vložka 308928 (dále jen "jednatel")

Jako jednatel a zodpovědná osoba za provoz webových stránek https://www.tozaridime.cz/ prohlašuji, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje a jejich zpracování

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na určitý identifikátor (například jméno, identifikační číslo).

Na mých webových stránkách nejste https://www.tozaridime.cz/ nijak sledováni, a proto se o Vás dozvím jenom ty osobní údaje, které mi výslovně sdělíte. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou.

V níže uvedených Zásadách Vás informuji o zpracování osobních údajů:

 • Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám
 • Za jakými účely, jakým způsobem a na jakém právním základu je zpracovávám
 • Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 • Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat; a
 • Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

I. Zpracovávané osobní údaje

Rozhodnete-li se mně kontaktovat prostřednictvím mých webových stránek, část "Váš dotaz", budete požádáni o vyplnění určitých údajů o své osobě. Těmi jsou:

 1. Vaše jméno, 
 2. příjmení, 
 3. firma

II. Účel zpracování osobních údajů:

 1. Osobní údaje vyžaduji v rámci jednání o možnosti spolupráce mezi mnou a Vámi, a při realizaci vlastního, případně navazujícího smluvního vztahu, a v tomto případě údaje, které mi poskytujete, použiji:
  1. abych Vás kontaktoval zpět a poskytl Vám informace, o které jste mne požádali ve Vaší zprávě (zejména: informace směřující k realizaci mnou nabízené možnosti spolupráce);
  2. pro účely realizace smluvní spolupráce mezi mnou a Vámi;
  3. pro plnění právní povinnosti, která se na mně jako na správce osobních údajů vztahuje (např. fakturace, či splnění dalších povinností vyplývajících z platných a účinných právních předpisů);
  4. za účelem ochrany svých oprávněných práv vyplývajících ze smluvního vztahu.

Poskytnutí osobních údajů pro výše uvedené účely - tj. pro účely plnění smlouvy, pro účely plnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, jakož i poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou nezbytné pro uzavření smlouvy či poskytnutí odpovědi na Vaše dotazy.

 • Může dojít i ke zpracování jiných osobních údajů, tyto však budou zpracovávány pouze v případě udělení informovaného souhlasu ve smyslu čl. 6., písm. a) GDPR.

III. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

S Vašimi osobními údaji budu nakládat a jako správce je zpracovávat především já osobně.

Vaše osobní údaje na základě mého pověření může zpracovávat i společnost

Dále se může stát, že Vaše osobní údaje mohu předat, v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, třetí osobě, aby pro mě provedla jejich zpracování jako subdodavatel služeb (typicky např. externí účetní, přepravce Vámi objednaného zboží, apod.). Své subdodavatele si pečlivě vybírám, a tito jsou vůči mně zavázáni v souladu se zákonnými ustanoveními k důvěrnému zacházení s Vašimi údaji.

Osobní údaje o Vaší osobě já, mí obchodní partneři, ani žádný z mých subdodavatelů, neprodávám, nepřevádím a nesděluji třetím osobám, ledaže jste s tím předem vyslovili výslovný souhlas.

IV. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat služby či plnit vzájemnou smlouvu, a dále po dobu, po kterou jsem jakožto správce uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

V. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 4. právo na omezení zpracování údajů;
 5. právo vznést námitku proti zpracování;
 6. právo na přenositelnost údajů; a
 7. podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že mně kontaktujete na e-mailové adrese: info@tozaridime.cz

Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého také můžete podat Stížnost (dle bodu 6.).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o moje potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak máte právo k nim získat přístup a dále právo na informace, za jakými účely jsou zpracovány, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budu zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, právo podat stížnost u dozorového orgánu, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování.

Právo na opravu znamená, že mě kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že jsem povinen vymazat Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) mi to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, jsem povinen omezit zpracování Vašich osobních údajů.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracovávám pro účely přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů znamená, že zákazník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018

V Praze dne 29. 5. 2018

Libor Ušel