Smlouva o poskytnutí sponzorského daru

Smlouva o poskytnutí sponzorského daru

Chráněná dílna ToZařídíme s.r.o.

Libor Ušel, jednatel společnosti
Hlavatého 618/1
Praha 11, 149 00
IČ: 07864116, DIČ: CZ07864116
zastoupená Liborem Ušelem, jednatel společnosti; vedená u Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 308928 

dále jen "obdarovaný"

a

firma ......................................................................

adresa ..................................................................................

IČO ......................................................................................

dále jen "dárce"

spolu uzavírají smlouvu o poskytnutí sponzorského daru

I.

Dárce poskytl obdarovanému sponzorský dar ............................  (co je předmětem daru)

Dárce poskytuje tento dar na podporu činnosti Chráněné dílny Tozařídíme, s. r. o. v oblasti ................ ...............................................................................................................................................................(vypsat účel daru)

II.

Obdarovaný dar přijímá a zavazuje se jej použít k účelu, ke kterému byl poskytnut.

III.

Dárce je podle § 15 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn oprávněn odečíst si poskytnutou částku nebo finanční hodnotu daru od základu daně.

V ........................... dne ......................

dárce ..................................................

obdarovaný ............................................